Zmiana dyrektywy w sprawie jakości paliw oraz dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów) cz. VIII odnawialne źródła energiiN. Tzavela: Najpierw chciano 10% progu. Przemysł zainwestował, teraz próg ten miałby być obniżony do 5%. Niektóre kraje już przekroczyły 5%. Zaawansowane paliwa mogące ograniczać emisje nie są na tyle rozwinięte i dopracowane, aby mieć wpływ na cele 2020 roku.

M. Ulvskog: Zasady dotyczące biopaliw mają być zmienione, aby zapewnić najlepszą sytuację środowiskową. Ten typ paliw ze źródeł odnawialnych nie wymaga wsparcia. Trzeba przyjrzeć się analizom, które pokazują generowane emisje podczas całego życia bioetanolu i biodiesla. Efekt netto emisji jest najważniejszy. Trzeba pamiętać o wydzielaniu CO2 w procesie produkcji.

I. Belet: Zasady nie powinny być zmieniane w trakcie gry. Ważny jest wpływ na istniejący przemysł. Biopaliwa są bardzo ważne i Komisja Europejska nie powinna obcinać wydatków na badania i rozwój biopaliw. Powinny być zachęty podatkowe na poziomie krajowym i regionalnym.

E. Hertzog: Inwestorzy wybudowali obiekty, osiągają połowę z założonych 10% i nagle jest zmiana zdania i zejście do 5%. Nie można tak traktować inwestorów. Importowany jest kiepskiej jakości olej napędowy z Rosji, a tymczasem możemy mieć biodiesel produkowany w UE. Przemysł potrzebuje dopłat. Nie można zwiększać różnic między krajami w Europie.

A. Grzyb: ILUC nie daje koniecznej precyzji. W skali świata jest 3,5mld ha gleb, uprawiane jest 1,4 mld. czyli gleba jest. W Polsce osiągnięto 6,75% udziału. Nie można się cofać. Uprawy rzepaku powodują poprawę bilansu roślinnego w Europie. Dodatkowo jest on używany także jako pasza.

V. Prodi: Konkurencja między użytkowaniem gruntów na żywność i paliw jest tutaj problemem, nie ILUC, nie 5, czy 10%

Komisja Europejska: ILUC nie jest równoznaczny z faktami. To jest modelowanie, a to prowadzi do niepewności, na którą nie można sobie pozwolić. Potrzebne jest ostrożne podejście. Paliwa I generacji są problemem, bo konkurują z żywnością. Trzeba przestać je wspierać. To nie oznacza, że muszą być z rynku usunięte – chodzi o to, że nie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu celu. Mogą być dotowane przez Państwa Członkowskie.

Sprawozdawca A. Vidal-Quadras: Jest dużo kwestii technicznych. Trzeba zrobić coś skutecznego z ILUC. Biopaliw różnych generacji nie można traktować jednakowo. Należy zachować i chronić inwestycje i inwestorów. W niektórych krajach poziom 5% nie jest możliwy, bo kraje poszły dalej. Bioetanol daje lepsze wyniki, ale trzeba pamiętać ze flota UE jest zasilana w ogromnej większości dieslem.