Zmiana dyrektywy w sprawie jakości paliw oraz dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów) cz. IV odnawialne źródła energiiB.Eickhout: Należy zastanowić się nad zwróceniem do ekspertów w kwestii pośrednich zmian wykorzystania gruntów. Cały czas nie ma żadnych miarodajnych badań na których można by się oprzeć. Trzeba spojrzeć na kwestie ekonomiczne, większe cięcia będą miały znacznie większe skutki. Należy myśleć długoterminowo, wychodzić poza rok 2020.

J.Hibner: Uzasadnieniem dla nowych regulacji, które w tej chwili są propozycję Komisji jest pośrednia zmiana użytkowania gruntów. Należy teraz zwrócić uwagę na to czy produkcja biopaliw zagraża różnorodności, czy kosztem produkcji biopaliw zmniejszamy ilość lasów w Europie oraz czy powierzchnia użytków rolnych przeznaczonych do produkcji produktów do konsumpcji też się zmniejsza. Na tą chwilę mamy nadmiar produktów spożywczych produkowanych na terenach rolnych i istnieje problem z wyeksportowaniem tego nadmiaru na zewnątrz Europy. Trzeba zwrócić uwagę na kwestię stabilności prawa. Takiego prawa gdzie inwestorzy będą mieli pewność przewidywalności rynku w okresie długoterminowym.

Komisja: Komisja uznaje istnienie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów, jednak zamiast proponować włączenie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów do obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wnosi o zastosowanie górnego limitu 5 % w odniesieniu do biopaliw produkowanych z upraw roślin spożywczych. Ograniczenie takie ma jedną poważną wadę: nie wprowadza żadnego rozróżnienia pomiędzy biopaliwami powodującymi poważne skutki w postaci pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów a tymi, których wyniki są lepsze. Na potrzeby dyrektywy w sprawie jakości paliw Komisja proponuje, aby emisje związane z pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów były jedynie przedmiotem sprawozdawczości, nie uwzględniając ich w realizacji celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 6 %. Komisja wnosi również o przyśpieszenie przejścia na zaawansowane biopaliwa wytwarzane z odpadów i pozostałości, uważanych za niepowodujące żadnych pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów i będące korzystnym sposobem na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu proponuje sporządzenie wykazu surowców, których wartość energetyczną należy mnożyć przez dwa lub cztery, co ma stworzyć dodatkowe bodźce dla koniecznych inwestycji. Komisja wnosi o przyspieszenie wprowadzenia minimalnego poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw produkowanych w nowych instalacjach, tak aby obowiązywać on od 1 lipca 2014 r., a nie od 1 stycznia 2018 r.