Zmiana dyrektywy w sprawie jakości paliw oraz dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów) cz.V odnawialne źródła energiiSprawozdawca A. Vidal Quadras: Wpłynęło dużo poprawek. Najważniejsze dotyczą tego, czy włączyć, czy nie włączać czynników ILUC. Te czynniki nie są precyzyjne na tyle, by można się na nich oprzeć. Są to ciekawe informacje, ale nie można ich włączyć w akt prawny. Jeżeli chodzi o próg dla biopaliw – propozycje są bardzo różne. Trzeba się zastanowić nad konkretnym procentem. Cel 5% dla 2 generacji biopaliw powoduje, że nie trzeba ustalać progu dla 1 generacji. W sumie ten cel ma wynosić dla obu generacji 10% i to niejako ustanawia cel dla 1 generacji. Kolejnym problemem jest multiple counting. Mnożnik może doprowadzić do tego, że mimo nie osiągnięcia celu – można go uzupełnić paliwami kopalnymi. Kryterium zrównoważenia musi być uściślone.

K. Van Brempt: Stanowiska są bardzo rozbieżne. Cel dla źródeł odnawialnych w transporcie na poziomie 10% nie jest celem dla biopaliw. Ważne jest ustanowienie 10% i utrzymanie 5% dla paliw pierwszej generacji. Zostały poczynione inwestycje i nie można teraz zmienić polityki. Zmniejszenie ilości paliw 1 generacji z drugiej strony mogłoby doprowadzić do produkcji większej ilości lepszych, tańszych paliw 2 generacji. Trzeba usunąć zasadę wielokrotnego naliczania.

J. Rhode: Trzeba promować nowoczesne paliwa, z drugiej strony trzeba wspierać inwestycje, które zostały poczynione i które już zatrudniają w UE 100 tys. osób. Czynniki ILUC nie powinny być wprowadzane. Cel wiążący będzie bardziej skuteczny, jeżeli paliwa pierwszej generacji będą miały ustalony próg na poziomie 7,5%. To spowoduje, że paliwa 2 generacji będą miały możliwość się rozwijać.

C. Turmes: Część dyrektywy o energii odnawialnej mówi, że w momencie, kiedy osiągnięty zostanie konsensus w kwestii ILUC – musi powstać inicjatywa ustawodawcza. Nie można mówić, że nie ma problemu z paliwami 1 generacji. To nie jest tak, że nie ma żadnego pośredniego wpływu tych paliw. Problem jest i trzeba się zastanowić jak go rozwiązać. Modelowanie ILUC nie jest niepoważne. To jest dobre rozwiązanie. Na tej zasadzie działa model kalifornijski i działa sprawnie. Bez ILUC nie będzie mechanizmu oceny, co się sprawdza, a co nie.