Zmiana dyrektywy w sprawie jakości paliw oraz dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów) cz. III odnawialne źródła energiiSprawozdawca C.Lepage: Dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ustanawia cele dotyczące osiągnięcia do 2020 r. 20 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu energii w UE i 10 % udziału tego typu energii w sektorze transportu. Równocześnie dyrektywa w sprawie jakości paliw wprowadziła wiążący cel dotyczący osiągnięcia 6 % zmniejszenia intensywności emisji gazów cieplarnianych z paliw stosowanych w pojazdach transportu drogowego i w maszynach jezdnych nieporuszających się po drogach. Nieuwzględnienie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów jest niezgodne z celami Unii w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Polityka, której celem jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, nie może opierać się na niekompletnej ewidencji i nie może promować wspierania działań, które w rzeczywistości powodują wzrost emisji gazów cieplarnianych. Prowadzenie prawidłowej ewidencji emisji gazów cieplarnianych jest sprawą podstawową. Należy zatem włączyć emisje związane z pośrednimi zmianami sposobu użytkowania gruntów do kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzić obowiązek uwzględniania emisji gazów cieplarnianych związanej ze zmianami ilości pierwiastka węgla w gruncie, które wynikają z pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów. Należy także przypisać czynnik pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów uprawom niespożywczych roślin energetycznych, gdyż powodują one bezpośrednie lub pośrednie zmiany sposobu użytkowania gruntów. Należy wyznaczyć cel efektywności energetycznej w sektorze transportu na poziomie 12 %, aby stworzyć efekt synergii ze środkami na rzecz zmniejszania emisji CO2 w pojazdach oraz zachęcać do refleksji nad polityką transportową w państwach członkowskich. Proponowane zmiany w tekście Komisji pozwolą na osiągnięcie celu 10 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w 2020 r. bez uszczerbku dla spójności europejskiej polityki w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i bez uszczerbku dla celów obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

C.Klass: Temat jest bardzo rozległy. Dyskusje będą bardzo emocjonujące. W roku 2009 wszyscy byli pełni euforii jeżeli chodzi o biopaliwa i ustanowienie 10 % celu. Jeżeli będzie się teraz podążać tak jak proponuje sprawozdawczyni, to ten cel zostanie całkowicie zniszczony. Należy spojrzeć na fakty. Trzeba zadać sobie podstawowe pytanie; czy jesteśmy za czy przeciw biopaliwom? Nie można unikać odpowiedzi na to pytanie. Biopaliwa to ważny wkład w zakresie energii walki ze zmianami klimatycznymi, zapewnia to zrównoważony rozwój w sektorze transportu, zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii, jest to też wsparcie dla sektora wiejskiego. Czynnik pośredni użytkowania gruntów, to nie jest kwestia twardych przesłanek naukowych. Jest to zjawisko, którego nie można bezpośrednio mierzyć ani obserwować. Na tę chwilę można udowodnić cały szereg błędów, które wskazują na to, iż badania opierają się na błędnych założeniach.

P.Poc: Polityki europejskie muszą uwzględniać zmiany klimatyczne. Obie dyrektywy zawierają kryteria trwałego rozwoju tak, by analizy skutków wykorzystania energii były pozytywne. Niestety ocena skutków pomija bardzo ważny czynnik, czyli pośrednie zmiany wykorzystania gleby. Emisje z tych pośrednich zmian mogą skonsumować część oszczędności z emisji gazów cieplarnianych. Należy wprowadzić wiążący czynnik- próg 5% .