Zmiana dyrektywy w sprawie jakości paliw oraz dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów) cz. IIJ.Leinen: To sprawozdanie kosztowało wiele pracy, bo jest to temat bardzo złożony. Nie ma sensu popierać działań, które będą niekorzystnie wpływać na ochronę klimatu. Temat ILUC jest bardzo potrzebny. Wyśrubowano zbyt wysoko cele i teraz nastała potrzeba ograniczania pułapów. Nie można pozwolić sobie na błąd w sprawie odnawialnych źródeł energii.

C.Schlyter: Ważne jest, aby zrozumieć, iż jesteśmy bardzo uzależnieni od paliw kopalnych w rolnictwie oraz, że znaczna część ziemi rolniczej będzie potrzebna do produkcji żywności, kiedy nie będziemy w stanie wykorzystać gazów kopalnych na przykład do tworzenia nawozów sztucznych. Ziemia powinna być wykorzystywana do produkcji żywności a nie paliw, tak samo w kwestii gruntów leśnych. Komisja Europejska: Komisja uznaje istnienie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów. Jednak zamiast proponować włączenie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów do obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wnosi, o zastosowanie górnego limitu 5 % w odniesieniu do biopaliw produkowanych z upraw roślin spożywczych. Ograniczenie takie należy przyjąć z zadowoleniem, ma jednak ono jedną poważną wadę: nie wprowadza żadnego rozróżnienia pomiędzy biopaliwami powodującymi poważne skutki w postaci pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów a tymi, których wyniki są lepsze. Na potrzeby dyrektywy w sprawie jakości paliw Komisja proponuje, aby emisje związane z pośrednią zmianą sposobu użytkowania gruntów były jedynie przedmiotem sprawozdawczości, nie uwzględniając ich w realizacji celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 6 %. Komisja wnosi również o przyspieszenie przejścia na zaawansowane biopaliwa wytwarzane z odpadów i pozostałości, uważanych za niepowodujące żadnych pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów. W tym celu proponuje sporządzenie wykazu surowców, których wartość energetyczną należy mnożyć przez dwa lub cztery, co ma stworzyć dodatkowe bodźce dla koniecznych inwestycji. W końcu Komisja wnosi o przyspieszenie wprowadzenia minimalnego poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw produkowanych w nowych instalacjach tak, aby obowiązywał on od 1 lipca 2014 r., a nie od 1 stycznia 2018 r.