Zmiana dyrektywy w sprawie jakości paliw oraz dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów) cz. ISprawozdawca C.Lepage: Nieuwzględnienie czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów jest niezgodne z celami Unii w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Polityka, której celem jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, nie może opierać się na niekompletnej ewidencji i nie może promować wspierania działań, które w rzeczywistości powodują wzrost emisji gazów cieplarnianych. Co do zasady prowadzenie prawidłowej ewidencji emisji gazów cieplarnianych jest sprawą podstawową. Należy zatem włączyć emisje związane z pośrednimi zmianami sposobu użytkowania gruntów do kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzić obowiązek uwzględniania emisji gazów cieplarnianych wraz ze zmianami ilości pierwiastka węgla w gruncie, które wynikają z pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów. Wyniki badań naukowych dotyczących czynnika pośrednich zmian sposobu użytkowania gruntów są wystarczająco pewne, aby mogły zostać włączone do przepisów. Naturalne wątpliwości związane z metodą modelowania nie mogą być użyte jako usprawiedliwienie do negowania problemu i braku działania.

Słońce - odnawialne  źródło energii

Słońce – odnawialne źródło energii

Aby stworzyć bodziec do stosowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu, należy wprowadzić podcel w wysokości 1,5 % energii elektrycznej. Jest to cel realistyczny, ponieważ krajowe prognozy państw członkowskich przewidują już teraz poziom 1,4 % na rok 2020.

K.Arsenis: Ustawodawstwo musi opierać się na trzech zasadach. Pierwsza zasada to nie wykorzystywanie publicznych dopłat związanych ze zwalczaniem spraw klimatycznych, na polityki i produkty, nieprowadzące do oszczędności lub doprowadzające do większej ilości problemów związanych z emisją gazów cieplarnianych. Druga zasada to radzenie sobie ze skutkami ubocznymi obecnej polityki, która powoduje dalsze ubożenie wielu miejsc na świecie. Trzecia zasada to szanowanie i chronienie tych inwestycji, które już zostały wykonane.

B.Eickhot: To dossier jest bardzo trudne. Aby nie stracić na swojej wiarygodności należydziałać. Należy przypomnieć, że to właśnie Parlament Europejski zwrócił się do Komisji, aby zaczęły się prace nad ILUC. Zawsze trzeba zwracać uwagę na postęp naukowy. Bardzo istotna kwestia definicji limitów. Należy zastanowić się, co zrobić po roku 2020.

S.Willis: Praca nad tymi dyrektywami stanowi wielkie wyzwanie, ponieważ mamy tu do czynienia z innowacyjnym rozwiązaniem, które trzeba połączyć z wykorzystaniem bioenergii, oszczędnościami oraz z zrównoważonym rozwojem. We wzorach obliczeń uwzględniono miedzy innymi technologie oszczędzania energii. Część kwestii pozostaje wciąż otwarta, w tym np. odpady. Bardzo ważne jest zapewnienie pełnej przejrzystości. Potrzeba wielu kompromisów, aby na sesji plenarnej przyjąć ambitne cele.